ข่าวดี!! วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แจกทุนเรียนต่อป.โท-เอก ต่างประเทศ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ทุน งบประมาณทุนละ 1,500,000 บาท ต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อหลักสตรปริญญาโท-เอก สาขาพยาบาลศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งพยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่ได้ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี

2. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

3. อายุไม่เกิน 35 ปี

4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยผลการทดสอบที่มี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

-TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ํากว่า 65 คะแนน หรือ 2.5.2 IELTS (Academic Module) ไม่ต่ํากว่า 5.5 คะแนน หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีผู้ที่สามารถรับรองได้

7. สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันเป็นบิดาหรือมารดาของตน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือโดยการ วางหลักประกันตามที่เงื่อนไขการค้ําประกันที่วิทยาลัยกําหนดไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลด PDF / Download PDF รายละเอียด

ใบสมัครคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุนการศึกษาพยาบาลต่อในระดับปริญญาเอก

หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ในวัน-เวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

24 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.pccms.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ