มาแล้ว!! ทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับเยาวชน 15-25 ปี จากมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีฐานะยากลำบาก ขาดแคลนเงินทุน ประกอบอาชีพ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การสนับสนุนทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม (ประเภทบุคคล) สำหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ หรือเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในอาชีพนั้นๆ และประสงค์จะดำเนินกิจการของตนเอง วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท

2. เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม (ประเภทกลุ่ม) เพื่อการประกอบอาชีพในลักษณะทำร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนขึ้นไป วงเงินกลุ่มละไม่เกิน 15,000 บาท

3. เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ (บุคคล/กลุ่ม) สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนประกอบอาชีพของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนามีการดำเนินงานต่อเนื่อง มีผลสำเร็จ และมีแผนการขยายกิจการ โดยสามารถขอทุนสนับสนุนวงเงินรายละ/กลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุระหว่าง 15-25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร)

-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากลำบาก

-เยาวชน หรือกลุ่มเยาวชนที่มีฐานะยากลำบาก ขากแคลนเงินในการประกอบอาชีพ

-มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนถนัด และมีผู้ให้การรับรองได้แก่ ผู้ฝึกสอนอาชีพ ผู้นำชุมชน กลุ่มหรือองค์กรที่สังกัด

-มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒ

แบบคำขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อส่งเสริมก

หนังสือรับรอง

แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว

-รายการหลักฐานประอบการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับเงินทุนได้ที่ พมจ. และ บพด ทุกจังหวัดในเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ