ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 3 โครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งบุคลากรเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

1. ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท.จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ปีการศึกษาละ 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดศึกษาที่ LSE ดังนี้

1. ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ

2. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology(with a focus on Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562

3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

4. เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้ ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

5. กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์”

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

2. ทุนประเภททุนตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนทุนที่ให้ 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics , Finance,Data Analytics, Artificial Intelligence หรือ Law ณ ต่างประเทศ ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นพนักงาน ธปท. โดยมีระดับตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ –ผู้บริหารส่วน ที่มีศักยภาพ

3. มีอายุงานใน ธปท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

4. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

5.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่TOEFL ITP 550 หรือ TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 6.5 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 30 เมษายน2562 ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ

6. หากเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด ต้องมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

7. ผู้สมัครต้องผ่านการรับรองจากหัวหน้าสายงานว่าเป็นผู้มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญของสายงานและ ธปท. ในอนาคต

8. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย

9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

10 มีนาคม 2562

 

3. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน)เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนทุนที่ให้ 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ

ระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์

ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

4. เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับ จากสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท (สำหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือปริญญาเอกในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

5. สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์”

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

ที่มา:  www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ