รัฐบาลไทยมอบ 35 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย โดยในแต่ละปีจะมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ

 

 

ในปีนี้ ทางสสวท ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัครทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 35 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

แบ่งเป็นระดับและสาขาการศึกษาได้ ดังนี้

– ระดับปริญญาโท – เอก

สาขาคณิตศาตร์ จำนวน 4 ทุน

สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 ทุน

สาขาธรณีวิทยา จำนวน 2 ทุน

สาขาเคมี จำนวน 3 ทุน

สาขาชีววิทยา จำนวน 3 ทุน

 

– ระดับปริญญาเอก

สาขาคณิตศาตร์ จำนวน 4 ทุน

สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 ทุน

สาขาธรณีวิทยา จำนวน 2 ทุน

สาขาเคมี จำนวน 4 ทุน

สาขาชีววิทยา จำนวน 4 ทุน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 

เป็นนิสิต นักศึกษา ในโครงการของ พสวท. ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

-สำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีเดียวกัน โดยมี     คะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำว่า 3.00

 

-สำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ชั้นปีใดก็ได้ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 โดย       มีคะแนนสะสมเฉลี่ยระดับปริญญาโทตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำว่า 3.50 ไม่นับรวมวิชาสัมนาหรือ           วิทยานิพนธ์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  3.50

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาเอกปีที่ 1 โดยมีโดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 และ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25

มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษTOEFL lTP 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบ TOEFL lBT 61 คะแนนขึ้นไปหรือ IELTS(Academic) 5.0 คะแนนขึ้นไป

เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำรัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อโครงการ พสวท.ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของโครงการ พสวท. ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

 

หมดเขตรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2560

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ dpst.ipst.ac.th จากนั้นระบบจะจัดส่งเอกสารใบสมัครและหนังสือรับรองไปให้ตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร ขอให้ขีดฆ่า แก้ไขข้อความพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม : ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ (8.00 – 16.30 น.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ