ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 62 รวม 66 ทุน

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 66 หน่วยทุน รวม 66 ทุน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ซึ่งมีข้อผูกพันคือผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผู้สมัครไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา นอกจากจะต้องชดใช้ทุนที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 ของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครทุนได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ