ฟรี!! ทุนเข้าร่วมประชุม “7th ASEF Rectors’ Conference & Students’ Forum (ARC7)” ที่โรมาเนีย

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ARC7 Students’ Forum ในโครงการ ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum ครั้งที่ 7 (ARC7) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถาบันการศึกษา นิสิต และนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ASEM เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “Higher Education Taking Action Towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe”

โดยผู้จัดโครงการจะคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากประเทศสมาชิก ASEM เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 51 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทางผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมการประชุม ณ ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่  11-14 พฤษภาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกการประชุม 51 AsiaEurope Meeting (ASEM) partner countries (ผู้สมัครจากประเทศไทยมีสิทธิสมัครได้)

2. เป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

3. ผู้สมัครต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งพูดและเขียน)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 18.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asef.org/projects

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ