ทุนวิจัย ASEAN-India Research Fellowships – AI-RTF 50 ทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดเต็ม!!

ASEAN-India Research Fellowships – AI-RTF เป็นทุนวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งงานวิจัย

โดยการเสนอทุนให้นักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนได้เดินทางไปทำงานในสถาบันวิจัยของอินเดียเพื่อพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์อินเดีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำวิจัย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหาร และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยระยะเวลา 2-6 เดือน ณ ประเทศอินเดีย โดยหัวข้อการวิจัยในโครงการ AIRTF ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (APASTI) -2016-2025 เป็นการวิจัยภายใต้สาขาที่กำหนดต่อไปนี้

-Agricultural Sciences

-Biological and Medical Sciences

-Chemical Sciences & Engineering

-Computer Science & Engineering

-Physical Sciences and Mathematics

-Ocean, Earth & Atmospheric Sciences

-Engineering Sciences

-Materials, Minerals and Metallurgy

-Science Policy / IPR Management / Technology Transfer & Commercialisation

-Other multi-disciplinary areas of Science, Technology and Innovation in alignment with APASTI

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน

-ผู้สมัครต้องมีวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโท สาขา Natural Sciences หรือเทียบท่ากับสาขาด้าน Technology / Engineering / Medicine

-ผู้สมัครต้องทำงาน/ศึกษา และ/หรืออยู่ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ หรือสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องได้รับการรับรองใบสมัครจากหัวหน้าสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของตน เพื่อยืนยันว่าหากได้รับทุนจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ และสามารถกลับไปศึกษา/ปฏิบัติงานได้หากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว

-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

-ผู้สมัครต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aistic.gov.in/ASEAN/aistdfFellowship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ