‘ACYLS’ ทุนเต็มจำนวนให้บุคลากรทางการศึกษาไทย เรียนต่อ & ทำวิจัย ที่ 22 สถาบันในจีน

ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) คือโครงการทุนการศึกษา ให้นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนสมัครขอทุนเรียนต่อ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก และวิจัยระยะสั้น ในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยรัฐบาลจีนและภาคีความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการยังทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการในระดับประเทศของไทยด้วยเช่นกัน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 – 5,000 หยวน (ราว 19,000 – 24,000 บาท)

– ค่าย้ายถิ่นฐานอย่างน้อย 3,000 หยวน (ราว 14,000 บาท)

– ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ

– ที่พักของมหาวิทยาลัย

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท 2 – 3 ปี

– ระดับปริญญาเอก 3 – 4 ปี

– และวิจัยระยะสั้น 4 – 5 เดือน

ในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด ทั้ง 22 แห่ง ดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

– ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติและมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

– มีอายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก

– มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

– ไม่เป็นผู้สมัครรับทุนอื่นของรัฐบาลจีนในเวลาเดียวกัน

– มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยจีนที่สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครจากการสมัครบนเว็บไซต์

– สำเนาหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

– ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

– ใบรายงานผลการศึกษา

– แผนการเรียนหรือข้อเสนองานวิจัย

– จดหมายแนะนำ จำนวน 2 ฉบับ

– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ คะแนน TOEFL อย่างน้อย 80 หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

– ผลตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์ม “Foreigner Physical Examination Form” ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ studyinchina หรือ campuschina

– ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ ที่นี่ (ไม่สามารถใช้อีเมลในระบบ Gmail หรือ Yahoo ในการสมัครลงทะเบียน)

– กรอกประวัติ ที่หัวข้อ “Input Personal Details/Edit Personal Details”

– เลือก “Program Category” เป็น “Type A”

– กรอกหมายเลข “Agency Number” เป็น “0025”

– กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์และอัพโหลดเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่ละส่วนอย่างละเอียดก่อนที่จะยื่นส่ง (Submit)

– เมื่อสมัครทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โปรดดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบทุกฉบับ และจัดทำเป็น ไฟล์ PDF ส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางอีเมลที่ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

 

ปิดรับสมัคร:

14 พฤษภาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– moe

– campuschina

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ