เปิดแล้ว!! โครงการเรียนล่วงหน้า (แบบออนไลน์) รุ่นที่ 14 ของม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 14 โดยสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ ไม่เสียเวลาเดินทาง

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 

 

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ:

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ได้โดยตรงโดยแต่ละคณะกำหนดเกณฑ์คัดเลือก (เฉพาะปีการศึกษาที่ระบุ) ดังแสดงในตาราง

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

3. นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 โดยวิธีอื่นๆ ก็สามารถขอใช้ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกันหากผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯและจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สำหรับนักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไป

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สมัครสอบวัดผลจะได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนแต่ละรายวิชา

2. ผลการเรียนจะถูกเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในส่วนของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้ที่ต้องการความรู้

– นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนและสอบวัดผลได้

 

2. ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2563

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 และได้คะแนนตามเงื่อนที่คณะที่ต้องการเข้าศึกษากำหนด

 

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้า(ออนไลน์) รุ่นที่ 14 คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ปฐมนิเทศนักเรียนฯ รุ่นที่ 14

– วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (สามารถเข้าร่วมชมออนไลน์ได้)

 

สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียน

– วัน/เดือน/ปี:  11 – 30 มิถุนายน 2562

– อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน:  3,500 บาท/รายวิชา

 

สมัครเรียนโดยไม่สอบวัดผลการเรียน

– วัน/เดือน/ปี: 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562

– อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน: 500 บาท/รายวิชา

 

สมัครสอบวัดผลการเรียน

– วัน/เดือน/ปี: 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562

– อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน: 4,500 บาท/รายวิชา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

registrar.ku.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ