โครงการ AFS รุ่นที่ 60 เปิดรับสมัครแล้ว! สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนถึง 4 ประเภท!

ไม่ต้องรออีกต่อไป! กับทุนที่มีชื่อเสียงอย่าง โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)

ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนในประเทศสมาชิก AFS กว่า 50 ประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

AFS ได้สนับสนุนทุนการศึกษาถึง 4 ประเภท ดังนี้

 

1. ประเภททุนทั่วไป

– ทุนสำหรับนักเรียนทั่วไป

– ทุนสำหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา

 

2. ทุนบริษัทหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

3. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

4. ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

 

ศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– เกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2546 – 31 ธันวาคม 2548

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 ม.4 ม.5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563

– ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทยและต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เป็นผู้มีความประพฤติดี

– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท

– มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org

– เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันเพื่อชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

– เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

หมายเหตุ วิธีการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์

 

กำหนดการรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร: 13 กรกฎาคม 2020 ที่ www.afsthailand.org

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน: 17 กรกฎาคม 2020 ที่ www.afsthailand.org และที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ

สอบข้อเขียน: 19 กรกฎาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด

ประกาศผลสอบข้อเขียน: 30 กรกฎาคม 2563 ที่ www.afsthailand.org  และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

afsthailand

ระเบียบการรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ