University of Gastronomic Sciences มอบทุนปริญญาตรี ฟรีค่าเล่าเรียน ที่ประเทศอิตาลี

ขณะนี้ University of Gastronomic Sciences ที่ประเทศอิตาลี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปี ในสาขา Gastronomic Sciences and Cultures

รายละเอียดทุนมีดังนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาที่ไม่ใช่สัญชาติอิตาเลียนสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้หากมีคุณสมบัติดังนี้

-รายได้และทรัพย์สินเป็นไปตามที่จำกัดที่ระบุไว้ในประกาศ

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีของมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2018/2019 โดยมีคะแนนเข้าศึกษาขั้นต่ำ 75 จาก 100 คะแนน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขา Gastronomic Sciences and Cultures

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียน และมีสิทธิได้รับการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำในระดับ B2

-ผู้สมัครที่มีภาษาราชการไม่ได้เป็นอิตาเลียน จะต้องมีระดับความรู้ภาษาอิตาเลียนต่ำสุดเท่ากับ A1 / A2 โดยแสดงให้เห็นในระหว่างการสัมภาษณ์ภาษาอิตาเลียน / การทดสอบการรับเข้าเรียน

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครที่สมบูรณ์

-อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-กรอกแบบทดสอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

-เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

3 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unisg.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ