โครงการนักศึกษาฝึกงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นักศึกษาที่มีความประสงค์ฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ส่วนงานสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน อาคารนางเลิ้ง และอาคารประชาชื่น) ให้อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

-สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของธนาคาร

 

ระยะเวลาฝึกงาน:

ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ช่วงเวลาการฝึก ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

1. สถาบันการศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. Download และพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.baac.or.th เลือกเมนู -> ติดต่อ ธ.ก.ส. -> สมัครงาน -> โครงการนักศึกษาฝึกงาน กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเอกสาร ดังนี้

2.1 ประวัติย่อ

2.2 Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์

2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.baac.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ