สมัครด่วน! ‘ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย’ ระดับปริญญาโทที่สหรัฐฯ

สายกฎหมายห้ามพลาด! กับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (Bajrakitiyabha Fund for Legal Education)

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) ที่สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทศึกษาวิชากฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

– สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต

– สอบได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– คะแนน TOEFL ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ใบ

– ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

– ใบรับรองผลสอบ TOEFL

– ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

*สำเนาหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสอบด้วย

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์หรือกรอกแบบฟอร์ม ในใบสมัครได้ที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th

– ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

– หรือส่งใบสมัคร พร้อมสแกนหลักฐานฯ เป็นไฟล์ภาพ (.PDF/.JPG/.JPEG) ส่งทาง E-mail : prdir@thethaibar.or.th หรือ secretariat@thethaibar.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 เดือน ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

11 สิงหาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ