คอร์สฟรี!! มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น

มาเป็น…นักวิเคราะห์ข้อมูล (แบบไม่ต้องพึ่งใคร) กับการทำเหมืองข้อมูลทีละขั้น (Become…a Data Analyst (Do not rely on anyone) with Data Mining Step by Step) เรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้!!

 

 

คำอธิบายรายวิชา:

นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลและความสำคัญของการทำเหมืองข้อมูล โมเดลมาตรฐานของการทำเหมืองข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการทำเหมืองข้อมูล ข้อมูลและชุดข้อมูล กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการจำแนกชนิดข้อมูล เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล และเทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรณีศึกษา

ประมวลรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการทำเหมืองข้อมูลได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมข้อมูลและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูลได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการจำแนกชนิดข้อมูลได้

LO4: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลได้

LO5 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลได้

LO6 : ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้

1. ข้อตกลงรายวิชา 10 คะแนน

2. แบบทดสอบหลังเรียน 30 คะแนน

3. ทบทวนประเมินตนเองหลังเรียน 20 คะแนน

4. สอบประมวลผล 40 คะแนน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนคอร์สออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ thaimooc.org

 

ปิดรับสมัคร:

คอร์สจะปิดระบบภายใน 24 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ