Belt and Road Scholarships ทุนเรียน ป.ตรี มูลค่า 390,000 บาท ที่มาเก๊า

Belt and Road Scholarships คือทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มาเก๊า ได้รับการสนับสนุนจาก Macao Foundation สำหรับนักศึกษาจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!!

โดยสามารถเลือกศึกษาต่อได้ถึง 6 สถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งมาเก๊า ในหลากหลายสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน พร้อมได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานอีกด้วย รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือบางส่วน มูลค่า 100,000 MOP (ราว 390,000 บาท) จำนวน 10 ทุน ครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

– ค่าทำวิทยานิพนธ์

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

สถาบันการศึกษา:

สถาบันการศึกษาระดับสูงในมาเก๊า 6 แห่ง ดังนี้

University of Macau (UM)

– Macau University of Science and Technology (MUST)

– City University of Macau (CTU)

– University of Saint Joseph (USJ)

– Macao Polytechnic Institute (IPM)

– Institute for Tourism Studies (IFT)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในมาเก๊า และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

– ได้รับการแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการให้สมัครขอทุนการศึกษา

– ได้ลงทะเบียนเรียน หรือได้จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาระดับสูงในมาเก๊าตามที่ทางทุนกำหนด

– มีวุฒิการศึกษา และความสามารถทางภาษาตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อได้กำหนดไว้

– ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ของทุนการศึกษาอื่นที่มูลนิธิเสนอให้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– รูปถ่าย

– บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง

– หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

– หลักฐานความสามารถทางภาษา

– เอกสาร และหลักฐานอื่นๆ ที่สถาบันต้องการ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครศึกษาต่อในสถาบันที่ทางทุนกำหนด

– สมัครขอทุนการศึกษาโดยส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

The Macao Foundation
Caixa Postal 3025
MACAU

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– moe

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ข้อกำหนดทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ