ทุนรัฐบาลอินเดีย เรียนปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี ฟรีค่าเรียน + ค่าที่พัก + ค่าครองชีพ

รัฐบาลอินเดีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย จัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองทุนความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย ให้นักศึกษาจากประเทศอาเซียน ได้เรียนต่อที่ Nalanda University

โดยเป็นการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ในหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทุนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2564 – 2566 รายละเอียดและมูลค่าทุนเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศต้นทางกับมหาวิทยาลัยนาลันทา

– ค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ดังนี้

– สาขาการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– สาขานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมศึกษา

– สาขาพุทธศึกษา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ

– สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา

– สาขาฮินดูศึกษา

– สาขาวรรณกรรมศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

– และสาขาสาธารณสุขศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและมีคะแนนผลการเรียนขั้นต่ำ ร้อยละ 55 หรือ 2.2 จาก 4.0 ในระบบผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า

– สำหรับนักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือไม่เคยเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มเวลาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดหลักสูตร ต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL/IELTS หรือเทียบเท่า

– คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสาขาที่สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ข้อมูลแนะนำตัว/ประวัติส่วนตัว (ไม่เกิน 250 คำ)

– ข้อมูลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา (ไม่เกิน 100 คำ) และเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการ (300 – 500 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่นี่ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

– และทางมหาวิทยาลัยนาลันทาจะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– bic.moe.go.th

– foreignstudents@nalandauniv.edu.in

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ