ร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ลุ้นเป็นตัวแทนแข่งต่อที่สหราชอาณาจักร

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ

นักเรียน/นักศึกษา (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)

-เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562/ เกิดระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2541 – 17 พฤษภาคม 2546)

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา

-มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง

-มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-เข้าร่วมการฝึกอบรมและการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการฝึกอบรม/การแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)

 

ครู/อาจารย์ (เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ)

-เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน

-มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อสุนทรพจน์

หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้

1. “Nature is a common language.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

2. “A lie has speed, but truth has endurance.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใด ๆ

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared Speech) แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 35 คะแนน
(Expression and Delivery)

2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ มีหลักฐานอ้างอิงหรือตัวอย่าง 35 คะแนน
(Reasoning and Evidence)

3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 15 คะแนน
(Organisation and Prioritisation)

4. การฟังและตอบคำถาม (Listening and Response) 15 คะแนน

รวม 100 คะแนน

 

การให้คะแนนสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech) แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. รูปแบบและเทคนิคในการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 40 คะแนน
(Expression and Delivery)

2. การให้เหตุผลในเนื้อหาของสุนทรพจน์ การวิเคราะห์หาตัวอย่างสนับสนุนเหตุผล 40 คะแนน
(Reasoning and Analysis)

3. โครงสร้างและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของสุนทรพจน์ 20 คะแนน
(Organisation and Prioritisation)

รวม 100 คะแนน

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขัน

1. การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ) จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดการเตรียมการ

ใบสมัคร นักเรียน/นักศึกษา

ใบสมัคร ครู/อาจารย์

แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ 2562

กำหนดการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบรองฯ 2562

แผนที่โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

วิธีการสมัคร:

1. นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน

2. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น

3. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ตามช่องทางการส่งใบสมัครด้านล่าง* หรือส่งผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

4. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) หรือติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน

(*ช่องทางการส่งใบสมัคร สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสาร 0 2628 5649 โทรศัพท์ 0 2628 5646-8 ต่อ 123, E-mail:[email protected]

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ