เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด “โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563”

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์ บทความวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ “โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563” ชิงเงินรางวัล

 

 

คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด:

– เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าว แล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 และศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

– โดยสามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ:

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย download ใบสมัครได้ที่ www.bot.or.th หรือ econ.swu.ac.th

– ส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ที่ e-mail bot.nce20@gmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

​​ติดต่อสอบถาม:

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– bot.nce20@gmail.com

– คุณศิริพร ช่วยอุปการ : โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15550, 0 2169 100-4

 

ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

– คุณสุรพันธุ์ วุฑฒยากร โทร. 0 2283 6839

– คุณจิรสุดา โภคภัณฑ์เจริญ โทร. 0 2356 7543

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ