มาแล้ว!! โอกาสฝึกงานพร้อมได้รับค่าตอบแทนกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวดี!! ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา และฝึกงานปิดภาคการศึกษา

โดยจะมีช่วงที่เปิดให้ฝึกงานระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

 

 

ประเภทการรับสมัคร:

นศ.ฝึกงาน (สำนักงานภาคเหนือ)

– นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา : ช่วงฝึกงาน ส.ค. – ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2562)

– นิสิตนักศึกษาฝึกงานสาขากลุ่มประวัติศาสตร์/วิจิตรศิลป์/ศิลปศาสตร์ สาขา วัฒนธรรมศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

นศ.ฝึกงาน (สำนักงานใหญ่)

1. นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา : ช่วงฝึกงาน ส.ค. – ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2562)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

– กลุ่มการเงินการธนาคาร /บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

– กลุ่มงาน Data science/ Data analytic

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

– กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/นิเทศศิลป์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

2. นักศึกษาฝึกงานปิดภาคการศึกษา : ช่วงฝึกงาน ส.ค. – ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2562)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

– กลุ่มการเงินการธนาคาร /บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

– สื่อสารมวลชน /นิเทศศาสตร์

– กลุ่มงาน Data science/ Data analytic

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน:

เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, กฎหมาย, ทรัพยากรมนุษย์, บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/วัสดุศาสตร์/ภาพถ่ายการพิมพ์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ​หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)

– เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00

2. ​ผู้ที่ศึกษาใน ระดับปริญญาโท

– 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.3

3. ผู้ที่ศึกษาในระดับ ปริญญาเอก

– ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม

**โดยทุกระดับการศึกษาต้องเป็น สัญชาติ ​ไทย

*** ได้ค่าตอบแทน วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัครฝึกงานได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ