เรียนฟรี มีทุนให้ จบมามีงานทำ 100% ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ทุนเรียนฟรีในครั้งนี้เป็นโครงการทุนที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ภาคพิเศษ) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการ รับสมัคร ถึง 1 มี.ค.62 (เที่ยง)

สอบสัมภาษณ์ 8 มี.ค.62 (นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,ใบเกรด,รูปถ่าย มาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cls.ssru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1) อ.บุณยาพร ภู่ทอง 0944-944-514 2) อ.อนุช นามภิญโญ 085-2424007

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ