จัดเต็ม!! ทุนรัฐบาลไต้หวัน 17 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปี 2019

ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันมาถึงแล้ว เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันมีความประสงค์จะมอบทุน “2019 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students” แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ประจำปี 2019

โดยมีระยะเวลาการให้ทุนสำหรับระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2019 – 31 สิงหาคม 2020

รายละเอียดการรับสมัครทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวม 17 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา มูลค่าสูงสุด NTD 40,000 (ประมาณ 40,600 บาท) ต่อเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา ดังนี้

– ระดับปริญญาตรี NTD15,000 (ประมาณ 16,000 บาท)

– ระดับปริญญาโท NTD20,000 (ประมาณ 21,000 บาท)

– ระดับปริญญาเอก NTD20,000 (ประมาณ 21,000 บาท)

หมายเหตุ ทุนการศึกษานี้จะไม่ครอบคลุมค่าหอพัก ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน (ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่นี่) และ (ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่นี่)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครทุน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)

4. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบ

5. สำเนาเอกสารแสดงการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว เช่น อีเมลจากมหาวิทยาลัยที่แจ้งว่าได้รับเอกสารสมัครเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือ ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าสมัครเรียน

6. สำเนาใบแสดงผลการสอบภาษา ได้แก่

– นักเรียนที่จะสมัครเข้าหลักสูตรที่ไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ต้องมีผลสอบ TOCFL (ไม่รับ HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป

– นักเรียนที่จะสมัครเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 (CBT 213 หรือ iBT 79 คะแนนขึ้นไป) หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป

7. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (ต้องใส่ซองปิดผนึก)

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

Educational Division

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ