ข่าวดี!! ธนาคารแห่งประเทศไทย แจกทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2561 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไปในต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ทุน (รายละเอียดของทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

(3) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

(4) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

(5) ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

(6) กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ

(7) เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

(8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(9) ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต

(10) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

(11) ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเอก หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

(12) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ต้องบันทึกผ่านระบบภายในวันปิดรับสมัคร และนำเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครดังกล่าวมายื่นในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(2) ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

(4) สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

(5) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา อย่างละ 1 ชุด

กรณีผู้สมัครที่จะศึกษาสำเร็จระดับปริญญาตรีในปี 2561 ให้นำสำเนา หนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งสำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนา หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการศึกษาฉบับครบถ้วนตลอดหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยออกเป็นทางการมายื่นในภายหลังเมื่อได้รับ)

(6) ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS 1 ชุด

(7) กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกให้ระบุ Research Area of Interest ในใบสมัครด้วยและให้ส่งเอกสารรายละเอียดแผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัยที่เป็น ประโยชน์กับงาน ธปท. ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนดรวมทั้งให้นำต้นฉบับมายื่นในวันสอบข้อเขียนด้วย

(8) กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ให้มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด และมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อย กว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชา และคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่กำลังศึกษา

(9) กรณีผู้สมัครขอรับทุนได้รับการตอบรับจากทางสถานศึกษาแล้ว ให้มีหนังสือ ตอบรับจากสถานศึกษาในการเข้าเรียน ในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ

(10) กรณีผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ให้ส่งแบบฟอร์มหนังสือรับทราบจาก หัวหน้าส่วนงาน ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bot.or.th พร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์”

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ