การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ : คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตัวเองในทุุกสายงาน

การก้าวหน้าในสายอาชีพในปัจจุบันไม่ต้องอาศัยโชคช่วยหรือรอเจ้านายเห็นผลงาน แต่เราสามารถวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ด้วยเช่นกัน

 

 

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Management):

คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง แนวทางการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงการจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ และหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง

– ผู้เรียนสามารถออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อใช้ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

– ผู้เรียนสามารถออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างองค์กร หรือ Succession Management

– ผู้เรียนสามารถประเมินบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ

– ผู้เรียนสามารถกำหนดกลไกและแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

 

คุณสมบัติ:

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ นักศึกษา นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์กร

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

 

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

 

ระยะเวลาที่การเรียนสิ้นสุด:

30 มีนาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ