ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อฝึกอาชีพส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษด้านการดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

3. หลักสูตรช่างเย็บหนัง

4. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุระหว่าง 15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก

2. สามารถช่ายเหลือตนเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรงติดต่อร้ายแรง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008  ต่อ 103 หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพวัฒนาทักษะชีวิต โทร 08 8020 0829

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008  ต่อ 103 หรือ นางสาวจุฑามาศ ร่วมสุขสมสกุล ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพวัฒนาทักษะชีวิต โทร 08 8020 0829

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ