สมัครเลย! ทุนระดับป.เอก และทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ฯ จากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

มูลนิธิทวี บุณยเกตุประกาศให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนที่ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นทุนให้เปล่า ไม่มี ข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครทุนเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา ที่จะให้ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 125,000บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น

– ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ทุน

– ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ฯ จํานวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กําลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือทําการศึกษาวิจัยหรือการพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ประกอบด้วย

ผู้ขอรับทุนการศึกษาที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

1. แบบขอรับทุนการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภททุนการศึกษา (มท. ๑) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมลงแผ่น CD

2. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสําเนาสมุด ประจําตัวครู (ร.๘ ข) หรือใบแต่งตั้งครู

3. สําเนาทะเบียนบ้าน

4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

6. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

7. หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ

8. เค้าโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือ ตําแหน่ง และได้ผ่านการอนุมัติหัวข้องานวิจัยแล้ว พร้อมลงแผ่น CD

ผู้ขอทุนการวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา

1. แบบขอรับทุนการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภททุน เพื่อพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา (มท.2) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงแผ่น CD

2. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสําเนาสมุด ประจําตัวครู (ร.8 ข) หรือใบแต่งตั้งครู

3. สําเนาทะเบียนบ้าน

4. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

5. เค้าโครงที่ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุน ได้ที่ www.otep.go.th และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. สํานักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ อาคาร หอพัก สกสค. ชั้น 1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2282 4138

สถานที่ติดต่อขอรับทุน

1. กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร อาคารองค์การค้าของ สกสค. ชั้น 5 ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2215 1630 1

2. ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษา ได้ที่สํานักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.otep.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ