ทุนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดโลกการศึกษายุคใหม่แบบนักคิด เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้าน...

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปี การศึกษา 2553...

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียน...

เป็นทุนการศึกษาที่ทางบริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป...

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2010/2011...

เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาต่อ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ...

มูลนิธิ Albukhary ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนจากประเทศไทย...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชใหม่การศึกษา มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร...

ประเภทของทุนการศึกษา 1. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดียอดเยี่ยม100% (เฉพาะค่าหน่วยกิต) -...

รัฐบาลประเทศ อินโดนีเซีย ประกาศมอบทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติ...

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ....

ด้วยธนาคารกสิกรไทยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...