สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล” หมดเขต 25 มกราคมนี้!!

สำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล” ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ. จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Powerpoint และ Internet

3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในหน้าที่

4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง

5. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับฏิบัติงานในตำแหน่ง

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม

7. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

8. สามารถทำงานนอกเวลาได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 มกราคม 2562

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2562 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ