มาอีกครั้ง!! ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน

ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อ ผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวนเต็ม 7 ทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท เอก และนักเรียนระยะสั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นอาจารย์/บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC

 

วิธีการสมัคร:

1. ให้สถาบันต้นสังกัด พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากรในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวน 1 คนเท่านั้น ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

2. ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/ studyinchina หรือwww.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ

และขอให้จัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] และเอกสารฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด/สำเนา 1 ชุด) จะต้องถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ