CSC ประกาศให้ทุนอาจารย์/บุคลากรไทย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในจีน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน

ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากสถาบันของท่าน โดยสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ์เสนอชื่อได้ จำนวน 1 คนเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากสถาบันของท่าน โดยสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ์เสนอชื่อได้ จำนวน 1 คนเท่านั้น

2. ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/ studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/cgWjw6 

3. จัดทำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด) พร้อมหนังสือเสนอชื่อของสถาบันอุดมศึกษาที่ลงนามโดยอธิการบดี หรือ ผู้บริหารที่รักษาการแทนอธิการบดี เท่านั้น โดยส่งไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยจะยึดเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศลงรับเอกสารเป็นสำคัญ และไม่รับเอกสารทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

4. กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน 7 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(1) มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)

(2) มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก

(4) ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 29 มีนาคม 2562

CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน และจะแจ้งผลให้ สกอ. ทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สกอ. จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.inter.mua.go.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ประสานงานของ สกอ. (คุณยุทธการ) หมายเลขโทรศัพท์ 026105399

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ