ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน – หลักสูตรเส้นทางสายไหมที่มหาวิทยาลัย Chongqing ปี 2018 – 2019

โครงการทุนการศึกษาใหม่ของรัฐบาลจีน – หลักสูตรเส้นทางสายไหม เปิดรับสมัครแล้วที่มหาวิทยาลัย Chongqing ในปีการศึกษา 2018-2019

ทุนการศึกษานี้มีให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศในแถบ “Belt and Road” เพื่อเรียนต่อในประเทศจีน

มหาวิทยาลัย Chongqing (CQU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญและเป็นสมาชิกของ “Excellence League” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฉงชิ่ง ประเทศจีนแถบตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการ “211 Project” และ “985 Project” ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการก่อสร้างและพัฒนาจากรัฐบาลกลาง และรัฐบาลแห่งเมืองฉงชิ่ง

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และที่พักในมหาวิทยาลัย

– ประกันทางการแพทย์ครบวงจร

– ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน : 3,000 RMB / เดือน (ประมาณ 15,100 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท รายละเอียดดังนี้ :

– Logistic Engineering หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 ปี

– วิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 ปี

– วิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 ปี

– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 ปี

*หมายเหตุ : โปรแกรมสนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ประเทศที่มีสิทธิ์ : มีให้บริการแก่พลเมืองของ “Belt and Road” ได้แก่

Trinidad and Tobago, Austria, Panama, Morocco, Israel, Bhutan, Timor-Leste, Brunei, India, Philippines, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Madagascar, Singapore, Pakistan, Thailand, Bahrain, Jordan, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Lebanon, Palestine, Syria, Turkmenistan, Albania, Estonia, Lithuania, Slovenia

– มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

– ผู้สมัครหลักสูตรศึกษาปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

– แบบฟอร์มขอทุนรัฐาบาลจีน ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของสภาการศึกษาแห่งประเทศจีนและมีแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์และลงนาม

– เว็บไซต์สมัครออนไลน์ : http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

– หน่วยงานจำนวนมหาวิทยาลัยฉงชิ่งคือ 10611

– ประกาศนียบัตรสูงสุด ผู้สมัคจะต้องมีประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี โดยต้องส่งเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสถาบันปัจจุบันของคุณ เพื่อพิสูจน์สถานะนักศึกษาปัจจุบัน หรือวันที่สำเร็จการศึกษา (หรือวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

– เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จะต้องมีเอกสารที่แปลมาแล้วแนบมาด้วย

– ใบประกาศนียบัตรทางวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี

– โปรดแนบแผนการศึกษาหรือข้อเสนอแนะด้านการวิจัย

– ผู้สมัครจะต้องส่งแผนการศึกษาหรือวิจัยด้วยภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 800 คำ

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ จากอาจารย์ในฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

– ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษต้องส่งใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ (TOFEL, IELTS หรือ Certificate Instruction Certificate) โดยทั่วไป TOFEL: ไม่น้อยกว่า 550, TOFEL ใหม่: ไม่น้อยกว่า 75, IELTS: ไม่น้อยกว่า 6.0 หากจำเป็นจะมีการจัดสัมภาษณ์

– สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของคนต่างชาติ

– กรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ (โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก : http://study.cqu.edu.cn/HOME/DOWNLOAD/For_Application.htm)

– การตรวจสุขภาพต้องครอบคลุมรายการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ เอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือที่ไม่มีลายเซ็นของแพทย์ที่เข้าร่วมการประทับตราอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลหรือรูปถ่ายที่ปิดสนิทของผู้สมัครไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา

– สำเนาหนังสือเดินทาง

 

หมดเขตรับสมัคร:

23 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ