MOFCOM Scholarship ทุนเต็มจำนวนในระดับป.โท และป.เอก ที่ประเทศจีน

MOFCOM Scholarship ทุนการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Ministry of Commerce of the People’s Republic of China เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ และมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

-ที่พักในวิทยาเขต

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน มูลค่า USD 444.80 ต่อเดือน (ประมาณ 14,000 บาท) สำหรับนักศึกษาป.โท และมูลค่า USD 518.93 ต่อเดือน (ประมาณ 16,000 บาท) สำหรับนักศึกษาป.เอก

-การประกันสุขภาพ

-ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศแบบครั้งเดียว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-ไม่เป็นพลเมืองของประเทศจีน

-มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

-จบการศึกษาปริญญาตรี เพื่อสมัครในหลักสูตรปริญญาโท

-จบการศึกษาปริญญาโท เพื่อสมัครในหลักสูตรปริญญาเอก

-มีอายุต่ำกว่า 45 ปีในขณะที่สมัคร

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนที่ตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการของหลักสูตร โดยที่มีคะแนน IETS 6.0 ขึ้นไป หรือ HSK level 4 หรือสูงกว่า หรือหลักฐานอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cscscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ