“Intro to Data Analytics and Big Data” คอร์สออนไลน์พร้อมมีเกียรติบัตรรับรอง

ในส่วนของรายวิชา Intro to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาในการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Analytics หรือ DATA SCIENCE และ Big Data โดยจะเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูม รวมถึงเทคนิคที่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Analytics และ Big Data ให้แก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ