ทุนป.เอก เต็มจำนวน จัดมอบโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะสถิติประยุกต์ภายใต้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประเทศไทย จัดมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตรนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-จบการศึกษาจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / ITP (NIDA), TOEFL หรือ IELTS

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนในระยะเวลาที่รับสมัคร

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

9 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

as.nida.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ