มาแล้ว!! คอร์สออนไลน์จากจุฬาฯ ในหัวข้อ “กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business”

กลับมาอีกครั้งกับคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยครั้งนี้มาในหัวข้อ “กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่มองว่าการทำธุรกิจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญกว่าการเป็นลูกจ้างในบริษัท หรือสำหรับผู้ที่สนใจทั้งการเป็นมนุษย์เงินเดือนและควบคู่กับการทำธุรกิจเล็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 – 19 พฤศจิกายน 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. ชนิสา งามอภิชน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ