ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บุคคลภายนอกร่วมเรียนได้แล้ว สมัครวันนี้ ถึง 8 พ.ย.!!

ข่าวดีสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะนี้ ทางภาควิชาได้เปิดให้ลงทะเบียนยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา ภายใต้รายละเอียดดังนี้

 

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

– แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F)

– แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U)

– แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

– รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

– สามารถดูรายวิชาภาคปลายได้ ที่นี่

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

– ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

– โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

– ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ (ดู ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)

– ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก

– รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

– ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

 

ปริญญาตรี

– อัตตราชาวไทย 8,500 บาท

– อัตราชาวต่างชาติ 15,375 บาท

 

บัณฑิตศึกษา

– อัตราชาวไทย 11,500 บาท

– อัตราชาวต่างชาติ 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ และติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/blog/2018/10/19/enroll61/

ที่มา: Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ