คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุน ประจำปี 2564

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2564

โดยเป็นแพทย์ในสาขาขาดแคลน, สาขาปรีคลินิก และสาขาคลินิก เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– สาขาประเภทที่ 1 (สาขาขาดแคลน)

– สาขาประเภทที่ 2

– สาขาปรีคลินิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553

– เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาจากสถาบันที่สามารถชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

– ต้องสอบผ่าน ศรว. ขั้น 1-3 โดยแนบเอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 1 ในวันที่ยื่นใบสมัคร, ยื่นเอกสาร – แสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 2 ทันทีที่สอบผ่าน, ยื่นเอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว. ขั้น 3 ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงจะมีสิทธิ์บรรจุเป็นแพทย์ใช้ทุน

– คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ตามที่แต่ละภาควิชากําหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เอกสารแสดงการสอบผ่านศรว. ขั้น 1

– หนังสือรับรองผลการเรียนปีที่ 1 – ปีที่ 5 (Transcript) กรุณากรอกเกรดเฉลี่ย 5 ปี ลงในระบบรับสมัครงานออนไลน์ด้วย

– สําเนาทะเบียนบ้าน

– สําเนาบัตรประชาชน

– หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

– หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี จากคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 2 ท่าน (ใส่ซองปิดผนึกส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชา)

 

วิธีการสมัคร:

ให้สมัครได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 กรกฎาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

med.cmu

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

โทร. 053 936 780

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ