วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา แจกทุนปริญญาตรี 30 ทุน มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตร การคอมพิวเตอร์ (Computing), ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) และวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) ระดับปริญญาตรี รวมมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

ประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม

ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือแข่งขัน

ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำและมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ

 

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา:

– จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ โดยจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าลงทะเบียน เริ่มจากภาคการศึกษาแรกในชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัย

– ผู้ได้รับทุนจะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปก็ต่อเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากทางวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง และจะต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (GPA) ดังนี้

(1) สําหรับทุนประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.25 ยกเว้นในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) สําหรับทุนประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

(3) สําหรับทุนประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือนักเรียนที่มีผลงานชนะการประกวดการแข่งขัน ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

(4) สําหรับทุนประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นผู้นําและมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา:

– ทุนนี้จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่กําลังจะเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยไม่รวมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่แล้วในวิทยาลัย

– นักเรียนที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ตามประกาศฉบับนี้แล้ว หากโอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่นจะถูกระงับการให้ทุนการศึกษาโดยทันที

– คณะกรรมการมีสิทธิ์ระงับการให้ทุนในกรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในระหว่างการศึกษา และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

จํานวนทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจํานวน 30 ทุน

 

การรับสมัคร:

ให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติยื่นความจํานง และส่งหลักฐานต่างๆ มายังวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัคร โดยสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (www.computing.psu.ac.th)

 

หลักฐานประกอบการสมัคร:

– สําเนาระเบียนผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา สําหรับกรณีที่ช่วงการรับสมัครอยู่ในช่วงที่ยังไม่ปิดภาคการศึกษาที่ 2 หรือสําเนาระเบียนผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา สําหรับกรณีที่ช่วงการรับสมัครอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 แล้ว

– สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แสดงผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1

– สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แสดงผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

– สําเนาทะเบียนบ้าน

– ใบรับรองความประพฤติที่ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน

– ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

– แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) กิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.computing.psu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ