ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Thailand Medical Hub” ชิงเงินรางวัล + อื่นๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนไทยได้แสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้ตราสัญลักษณ์ที่สวยงามและสามารถใช้ได้จริงเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้รับบริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ

ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่ประเทศจะจัดขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Thailand Medical Hub” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนไทย โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

 

โจทย์การประกวด:

– ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World (ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการการดูแลสุขภาพ) โดยสื่อสารถึงความเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย มีความน่าเชื่อถือ ร่วมสมัย และเป็นสากล

– ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์แบบ Combination mark ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

– ภาพสัญลักษณ์ (Symbol)

– ตัวอักษรข้อความ “Thailand Medical Hub”

– ตัวอักษรข้อความ “Healthcare Capital of the World”

– ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ /www.ipthailand.go.th/th/about/ คู่มือการปฏิบัติงาน/category/เครื่องหมายการค้า-3.html (ทำเป็น link ให้คลิกไปได้)

– การใช้ภาพและแบบอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมแนบเอกสารการได้รับอนุญาต และหน่วยงานผู้จัดประกวดต้องสามารถใช้งานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ขออนุญาตได้

 

กำหนดระยะเวลา:

– ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ผลงาน ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.thailandmedicalhub.net

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ