กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานฯ จำนวน 9 อัตรา

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 9 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 9 อัตราดังนี้

1. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิต

2. พนักงานจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

3. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้

6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็ง และอดทน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrpt of Record) ใบปริญญา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครจำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย)

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ทุกหน้าของสำเนาหลักฐาน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง (ชั้น 3) กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ระหว่างวันที่ประกาศ – 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ( เช้า 8.30 – 12.00 น. / บ่าย 13.00 – 16.00 น. )

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ