เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี

Darmasiswa Scholarship Program เป็นทุนที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาและศิลปะวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 2 ประเภทได้แก่

– ทุนสำหรับผู้สมัครในพื้นที่ที่ 1 มูลค่า Rp.2,950,000 (ประมาณ 6,600 บาท)

– ทุนสำหรับผู้สมัครในพื้นที่ที่ 2 มูลค่า Rp.2,550,000 (ประมาณ 5,700 บาท)

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่พัก และพาหนะในการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

3. ผู้สมัครที่เข้าร่วมปฐมนิเทศน์จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการอยู่อาศัย

4. ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในอินโดนีเซียโดยได้รับการรับรองจากองค์กรที่ให้ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักเรียน นักศึกษา

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

3. อายุ 17-35 ปี

4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (โดยผู้สมัครจะต้องมีผลทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/TOEIC/IELTS หรือผลสอบอื่นๆ มายืนยัน) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้

5. มีสุขภาพดี และต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน

6. สถานภาพโสด

7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. CV / Resume

2. ใบรับรองแพทย์

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 18 เดือน

4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และมีลายเซนรับรองอย่างเป็นทางการ

5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา และใบรับรองวุฒิการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. เอกสารรับรองผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

7. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม (ถ้ามี)

8. Essay บรรยายจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ หรือบาฮาซาอินโดนีเซีย (ไม่เกิน 500 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

darmasiswa.kemdikbud.go.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ