รู้ไว้ก่อนสมัคร!! เกณฑ์คะแนน TOEFL ITP ที่ใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นการสอบแบบใช้
กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper-based) และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีการใช้คะแนน TOEFL ITP ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 400 คะแนนขึ้นไป

 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 450 คะแนนขึ้นไป โดย section ที่ 2 และ 3 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนนต่อ section

 

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 451 คะแนนขึ้นไป

 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 500 คะแนนขึ้นไป

 

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 500 คะแนนขึ้นไป

 

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 500 คะแนนขึ้นไป

 

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 550 คะแนนขึ้นไป

 

8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 500 คะแนนขึ้นไป

 

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 450 คะแนนขึ้นไป

 

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 470 คะแนนขึ้นไป

 

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 450 คะแนนขึ้นไป

 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คะแนน TOEFL ITP ขั้นต่ำ: 500 คะแนนขึ้นไป

 

ใครที่มีแผนเรียนต่อปริญญาโทในไทย อย่าลืมเตรียมพร้อมเพื่อทำคะแนน TOEFL ITP ให้ได้ตามเป้ากันนะ :)

 

ที่มา:  XChange English ติว TOEIC TOEFL

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ