เรียนออนไลน์ฟรี!! ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา” เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ กลับมาในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2018

-สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2018

-ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

-เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา

-ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตัวเอง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

วัดผลจากผ่านการทำแบบทดสอบ (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest อีก 50 คะแนน

ซึ่งเรียนจะต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

อาจารย์ผู้สอน:

รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ