แนะนำโครงการฝึกงานของ CSL โอกาสดีสำหรับน้องๆ นิสิต-นักศึกษา (มีเบี้ยเลี้ยง)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL เป็นที่รู้จักมานานกว่า 25 ปี ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพ (ISP) ต่อยอดสู่การให้บริการ DC ชั้นนำ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ ICT Service ครบวงจรชั้นนำ (Internet, Computer, Telecommunication) ที่ได้รับความไว้วางใจ CSL ให้บริการ One Stop ICT Service ทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ตลอดถึงการติดตั้งระบบ ICT, Hardware, Software ไปจนถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ต่างๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึงเป็นการเสริมทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ทั้งยังเสริมความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน ทางองค์กรจึงได้จัดตั้งโครงการนักศึกษาฝึกงานขึ้น

 

 

รูปแบบการฝึกงาน:

การฝึกงานของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ

ฝึกงาน (Trainee):

เป็นโครงการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึง กรกฎาคม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกลุ่มพิเศษ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ฝึกสหกิจศึกษา (Co-operative Education Program):

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือมากกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับข้อตกลง) ซึ่งนักศึกษาจะได้สร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบการทำงานจริง พร้อมเสริมทักษะ ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)

 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

– กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ : คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้าสื่อสาร,โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์ / ครุศาสตร์ / เทคโนโลยี : วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีเครือข่าย, โทรคมนาคม

– บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์ : นิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ

– สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

 

 

สวัสดิการ:

– ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

– เบี้ยเลี้ยง วันละ 200 บาท

 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:

 

การรับสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่ง mail โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยลายมือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร ส่งด้วยตนเองหรือส่ง mail มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Email: jobs@csl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2263-8000 ต่อ 7106 และ 8031

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

หลักฐานการสมัคร:

– ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด หรือ เกรดออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ