ทุนรัฐบาลอินเดียเต็มจำนวน สำหรับศึกษาต่อปริญญาเอก จำนวน 1,000 ทุน

รัฐบาลอินเดียมอบทุนระดับปริญญาเอก 1,000 ทุน ให้ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย

โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้นๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา (1) Artificial Intelligence (2) Machine learning (3) Advance manufacturing techniques (4) Energy efficient storage และ (5) Targeted drugs

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 ทุน (เริ่มต้นการศึกษาในเดือนมกราคม 2563)

ระยะที่ 2 – ปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวน 300 ทุน

ระยะที่ 3 – ปีการศึกษา 2565 – 2566 จำนวน 450 ทุน

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาปริญญาเอก (ไม่เกิน 5 ปี)
ประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน แบ่งเป็น

(ก) ช่วง 2 ปีแรก จำนวน 31,000 รูปี (ประมาณ 13,300 บาท)

(ข) ช่วงปีที่ 3 – 5 จำนวน 35,000 รูปี (ประมาณ 15,000 บาท)

3. ทุนวิจัย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ ไม่เกิน 170,000 รูปี (ประมาณ 73,000 บาท)

4. ที่พัก ซึ่งในกรณีที่มหาวิทยาลัย IIT ที่จะไปศึกษาไม่มีหรือไม่สามารถจัดหาหอพักนักศึกษาให้ได้ รัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 24 ของค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ค่าครองชีพของแต่ละเมืองที่รัฐบาลอินเดียกำหนดด้วย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก (ไม่เกิน 5 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://asean.iitd.ac.in

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

newdelhi.thaiembassy.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ