จัดเต็ม!! บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ แจกทุนอุดหนุนการศึกษามากถึง 12 โครงการ

บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีทุนอุดหนุนทั้งสิ้น 12 ประเภทสำหรับนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งทุนแต่ละประเภทก็จะมีการสนับสนุนแตกต่างกันไปทั้งค่าเล่าเรียน เงินเดือนนิสิต ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และบางทุนยังมีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

ใครที่วางแผนจะเรียนต่อปริญญาโท หรือเอก ทุนอุดหนุนเหล่านี้ก็น่าสนใจมากๆ เลยนะ ใครอยากทราบว่ามีทุนใดเปิดรับบ้าง สามารถตรวจสอบรายชื่อทุนด้านล่างนี้ได้เลย

 

 

รายชื่อทุนอุดหนุนประจำปี 2561

1. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

3. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)

4.  ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

5.  ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40

7. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน

8. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

9.  ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

10. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ กลุ่มอาเซียน

11. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ

12. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา

 

 

จำนวนทุนที่เปิดรับ และรายละเอียดทุนที่สนับสนุน

1. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

– ป. เอก 100 อัตรา (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือนนิสิต / ค่าใช้จ่ายในการวิจัย/ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา)

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

– ป.โท 55 อัตรา (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน) / ป. เอก 10 อัตรา (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน/ ค่าวัสดุเหมาจ่าย)

3. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)

– ไม่จำกัดจำนวน ป.โท (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน) และ ป. เอก (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน/ ค่าวัสดุเหมาจ่าย)

4.  ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

– ไม่จำกัดจำนวน ป.โท (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน) และ ป. เอก (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน/ ค่าวัสดุเหมาจ่าย)

5.  ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย

– 5 อัตรา ป.โท (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน) และ ป. เอก (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน/ ค่าวัสดุเหมาจ่าย)

6. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40

– ป. เอก 140 อัตรา (ค่าเล่าเรียน)

7. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน

– ป. โท 70 อัตรา (5,000/เดือน) /ป. เอก 80 อัตรา (7,000/เดือน)

8. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

–  40 อัตรา ป.โท (5,000/เดือน) / ป.เอก (5,000/เดือน)

9.  ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

–  20 อัตรา (ค่าเล่าเรียน/ เงินเดือน)

10. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศกลุ่มอาเซียน

– ป.โท 60 อัตรา / ป.เอก 5 อัตรา (อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ/ เงินเดือน/ ค่าที่พักเหมาจ่าย/ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)

11. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ

– ไม่ระบุจำนวนที่เปิดรับ (สนับสนุนอัตราค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง/ เงินเดือน/ ค่าเดินทางไป-กลับ/ ค่าที่พักเหมาจ่าย/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา )

12. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา 

– 10 อัตรา (สนับสนุนค่าเล่าเรียน)

 

หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.grad.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ