โครงการอบรมบุคคลทั่วไป “คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน” โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมบุคคลทั่วไป “คิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน” จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

หัวข้อการอบรมและเสวนา:

1. วิธีคิดเรื่องเด็กและเยาวชน

2. วิธีคิดเรื่องการเสนอเนื้อหา

3. วิธีคิดกลวิธีใหม่(ของแต่ละคน) ในการเขียน

4. วิธีเขียนวรรณกรรมให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน

5. การประเมินผลงานการเขียน

 

วิธีจัดการอบรม:

อภิปราย ศึกษาตัวอย่างและฝึกเขียนวรรณกรรมเยาวชน

 

ระยะเวลาในการอบรม:

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา13:00-16:00 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.

รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง

 

สถานที่อบรม:

ห้อง 401/ 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม:

ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสารคนละ 5,900 บาท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม เว้นแต่จะไม่อาจเปิดอบรมได้

 

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม:

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.AksornChula.com และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม รับเพียง 25 คน

 

ข้อมูลการรับสมัคร:

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ด้วยวิธีดังนี้

1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com

2. email: aksornchula@chula.ac.th

3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886

 

วิธีการสมัคร:

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ภายใน วันที่ 23 กันยายน 2562 โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังศูนย์บริการวิชาการด้วยการ สแกนหลักฐานการโอนเงินหรือถ่ายภาพ แล้วส่ง e-mail ที่ aksornchula@chula.ac.th

** หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Academic Service Center AksornChula

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ