ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)

ทั้งยังเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

 

2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

– ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว

– ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ประเภทเดี่ยว

– ประเภทหมู่

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

– ประเภทเดี่ยว

– ประเภทขับร้องประสานเสียง

 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ทำให้โควิด-19 หายไปเราคนไทยต้องซื่อสัตย์”

ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

– ระดับปฐมวัย

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

 

4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ระยะห่าง (ทางสังคม) สร้างความซื่อสัตย์”

ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

 

กำหนดส่งผลงาน:

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

ติดต่อสอบถาม:

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2306 8925, 0 2306 8903

– คุณพิทวัส สุนันต๊ะ โทร. 08 8268 5939

– คุณศิริจิต ภูสมจิตร์ โทร. 08 9043 4849

– คุณโสภา ปัญญากาวิน โทร. 08 5602 3563

– คุณชดาพร เลาหวัฒน์ โทร. 09 8929 4494

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ