กรมการท่องเที่ยวรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หมดเขต 22 ก.พ. นี้

กรมการท่องเที่ยวรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง “นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ” จำนวน 3 อัตรา

เปิดให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 15,000-16,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) อย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ dot.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

22 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dot.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ