สมัครด่วน!! ทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (หมดเขต 31 ต.ค. นี้)

รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศให้ความเห็นชอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย

-มีความประพฤติดี และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการทำวิจัย

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า  หรือ

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า หรือ

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 20 อันดับแรกของโลก(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 3.25หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 3.25หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในขณะศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า

-มีผลคะแนน TOEFL PBT (Paper-Based Test) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL CBT (Computer Based Test) ไม่น้อยกว่า 183 หรือ TEFL IBT (Internet Based Test) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

-มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับ Quartile 1 และเป็นผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์หลัก (First Author) ที่เป็นผลงานจากการทำวิจัยในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มการรับสมัคร

ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

จากนั้น อัปโหลดเอกสาร (สกุล.pdf) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/9TqfxLnFQZFS37OW2

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dpst.ipst.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ