กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบตำแหน่ง ‘นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ’ 40 อัตรา!

อีกหนึ่งโอกาสทำงานข้าราชการ เมื่อกรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

โดยสามารถสมัครได้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้! ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง:

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา

 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ:

15,000 – 16,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

– ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน

– ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 

– ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

การรับสมัครสอบ:

– เปิดเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือ https://doe.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”

– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

– กรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาร์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ:

380 บาท

 

หมดเขตรับสมัครสอบ:

24 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ:

16 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือ https://doe.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

doe.thaijobjob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ